7 หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(Accountability)
องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์กร โดยองค์กรต้องยอมรับการตรวจสอบและพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น
 
2 หลักการความโปร่งใส
(Transparency)
องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
3 หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Ethical behavior)
องค์กรต้องปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
4 หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Respect for stakeholder interests)
องค์กรต้องชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 
5 หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม
(Respect for the rule of law)
องค์กรต้องยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม โดยองค์กรต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กร และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
 
6 หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล
(Respect for international norms of behavior)
องค์กรต้องเคารพและยึดมั่นต่อแนวปฏิบัติสากล หลีกเลี่ยงการร่วมกับองค์กรอื่นในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดต่อแนวปฏิบัติสากล
 
7 หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
(Respect for human rights)
องค์กรต้องเคารพต่ิอสิทธิมนุษยชนในระดับสากลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกสถานการณ์

 

   


IWCT Co., Ltd.
Copyright @ 2010. All Rights Reserved. a service from IWCT Company Limited.