การรับเรื่องร้องเรียน/การดำเนินการกับข้อร้องเรียน

 
1. ระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
การที่พนักงานจะร้องเรียนเรื่องฝ่าฝืนจรรยาบรรณ เรื่องทุจริตมิชอบ หรือที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น นอกจากจะร้องเรียนทางตรงไปยังผู้บังคับบัญชา หรือหน่อยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีช่องทางเสริมในการร้องเรียน ที่เรียกว่า
 
" สายด่วนจริยธรรมและความเป็นธรรม IWCT"
 เพื่อให้พนักงานสามารถส่งเรื่องมายังบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแสดงตน โดยมี 4 ช่องทาง ดังนี้
1. โทรศัพท์มายังหมายเลขโทรศัพท์ 02-812-4499 #326, 310
2. ส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 0-2812-4400
3. ส่งจดหมายมายัง เลขที่ 111, 111/2, 111/3 ซอยมาเจริญ 1 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
4. E-mail : personal.iwct@inoac.co.th
5. รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สามารถเข้าได้จาก ลิงค์นี้ คลิกเลย!!
 
2. ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่อง การดำเนินกับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

   


IWCT Co., Ltd.
Copyright @ 2010. All Rights Reserved. a service from IWCT Company Limited.