บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด ประกอบกิจการผลิตฟองน้ำเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐาน ของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

   


IWCT Co., Ltd.
Copyright @ 2010. All Rights Reserved. a service from IWCT Company Limited.