เพื่อให้การทำงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ตามรายชื่อดังนี้
 

 
   


IWCT Co., Ltd.
Copyright @ 2010. All Rights Reserved. a service from IWCT Company Limited.